MESLEKİ EĞİTİM BAŞVURU FORMU - 2019
(2019-2020 Öğretim Yılında İşletmelerde Mesleki Eğitim Yapacak Meslek Lisesi Öğrencileri İçin)

6698 SAYILI KANUN GEREĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAME

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş (ASELSAN) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde mesleki eğitim başvurusu esnasında veya sonrasında, mesleki eğitim sürecinde talep ettiğimiz veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; mesleki eğitim sözleşmesinin devam ettiği esnada veya sonrasında işlenecek olduğunu bildiririz.

A. Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları ile Hukuki Sebepleri;
• 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlanan görevli veya yetkili mercilerin bilgi veya belge taleplerinin karşılanması,
• İmzalanan mesleki eğitim sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesidir.
• Bu hukuki sebeple sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; ASELSAN web sitesi veya e-posta gibi kanallar aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

B. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarını haizdir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ASELSAN’a iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre ASELSAN bu talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. KVKK’nın 13/1. maddesi uyarınca; yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle ASELSAN’a iletmeniz gerekmektedir.

Bu metin, ASELSAN’a yapmış olduğunuz mesleki eğitim başvurusunun eki ve ayrılmaz parçasıdır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerimin, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmesine, ASELSAN tarafından paylaşılmasına izin veriyorum.